gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

Uaschóipeáilí WP - Breiseán WordPress

Údar: Mícheál Mac Lochlainn.

Iarna fhoíllsiú: 9ú Mí an Mhárta 2014.

Iarna leasú: 14ú Mí an Mhárta 2014.

Eochairfhocail

WordPress, breiseán, uaschóipeáil, riaradh comhad, freastalaí gréasáin, HTTP, PHP, Gaelainn.

Réamhrá

WordPress go seóig chun láithreán gréasáin do chur suas. Córas riartha is ea é áfaigh agus tá gnéithe dá fheidhm srianta go docht dá réir. Is gá síntí ar nós breiseán agus téamaí a chur leis, mar sin, d'fhonn na srianta so a shárú.

Tá srianta den tsaghas so ag baint le huaschóipeáilí meán WordPress: beireann sé diansmacht ar shuíomh na comhadlainne uaschóipeála, beireann sé smacht ar struchtúr an chrann comhadlann a fhasann laistigh di agus cuireann sé teora leis na saighseanna comhad is féidir a uaschóipeáil.

Breiseán uaschóipeála WordPress

Do chuireas romham, le fiosracht, breiseán símplí uaschóipeála WordPress d'fhorbairt, go bhfeice me conas go sínfí a lithéid amach agus conas go n-oibrodh sé, agus tá an chéad toradh athá ar an obair seo, Uaschóipeáilí WP, curtha i láthair anso. Foireann bheag comhaid PHP amháin athá ann, is iad inchódáltha i UTF-8, cé go bhfuilim ag súil le croma CSS do chur leis amach san aimsir.

Éinne a chuireann suím sa mbreiseán so, tá fáilthe rúmpu é íoschóipeáil ⁊ a dhul a' súgaradh leis. Mar sin féin, mara breá breá é níl ann ach 'cleachtadh meabhrach' agus cé go bhfuil sé tástáltha agam, is go dtugann torthaí na tastála san le fios go bhfuil sé socair agus inúsáidte, bogearra táirgeachta é agus níor ghá go bhfuil sé oiriúnach i gcomhair úsáid dháiríre.

Áis do riarthóirí láithreán WordPress amháin, is iad logáltha isteach ina gcuid cúntas úsáideora, is ea Uaschóipeáilí WP. Agus é suite, níl sroisiúint air lasmuigh dá leathanach riaracháin féinig, istigh fén Dashboard. Ní féidir le cuairteoirí go dtí an láithreán é fheiscint ná é d'úsáid.

Suitáil agus úsáid Uaschóipeáilí WP

Glactar leis, sa treoir seo, go bhfuil scil ag an leitheoir i riaradh WordPress, i suitáil is i ngníomhú breiseán WordPress agus in úsáid an téirminéil agus / nú cliant FTP, chun comhad a uaschóipeáil is a riaradh ar fhreastalaithe gréasáin.

Réamhshuiteáil

Suitáil Uaschóipeáilí WP

Úsáid Uaschóipeáilí WP

Socaruithe inathraithe

Is féidir le riarthóir an fhreastalaí ceithre cinn de réamh-shocaruithe Uaschóipeáilí WP a athrú, is gan aon scil mhór bheith acu i bPHP, ach mionchlaochluithe a dhéanamh i gcomhaid áirithe.

NB: Ní foláir na comhaid seo a shábháil le hinchódú UTF-8.

An chomhadlann uaschóipeála
Athraigh ainm na comhadlainne féinig go dtí do rogha rud (réasúnta).
Oscail an comhad faigh-conairi.php
Féach ar líne 2:
define("MUWP_SAINCHOMHADLANN_UASCHOIPEAIL", "uaschoipeail", false);
Athraigh an patrún uaschóipeáil go dtí peocu ainm nua a thugais ar an gcomhadlann.
Sin sin. Sábháil agus scur.
Saighseanna comhad atha ceadaithe chun uaschóipeála
Oscail an comhad teorannu-uaschoipeail.php
Féach ar líne 2:
$muwp_banliosta_iarmhireanna = array("html", "xml", "jpg", "png", "mp4", "flv", "f4v", "swf");
Cuir míreanna leis an eagar, nú bain míreanna uaidh, do réir mar a theastaíonn.
Sábháil agus scur.
NB: D'fhéadfadh sé seo bheith fíor-fhíor-chúntúrthach. Mara raibh fhios agat san, tabhair ard fé leith ar an méid athá scríofa agam ar an leathanach so mar le slándáil agus fíorú comhad agus aimsigh foínsí eolais eile ar an abhar.
Uasmhéid ceadaithe comhad
Oscail an comhad teorannu-uaschoipeail.php
Féach ar líne 3:
define("MUWP_CEADROGHA_UASMHEID_COMHAD", 256000000, false);
Athraigh an slánuimhir 256000000 go dtí do rogha luach réasúnta.
Sábháil agus scur.
NB: Más airde í an slánuimhir seo ná upload_max_filesize an fhreastalaí, glacfaidh Uaschóipeáilí WP, uaidh féin, le luach upload_max_filesize ina hinead.
Uasfhad ceadaithe comhadainm
Oscail an comhad teorannu-uaschoipeail.php
Féach ar líne 4:
define("MUWP_UASFHAD_COMHADAINM", 40, false);
Athraigh an slánuimhir 40 go dtí do rogha luach réasúnta.
Sábháil agus scur.
NB: Údair crá-chroí iad comhadainmneacha is conairí fada, nuair a bhíonn comhaid dá gcóipeáil idir chórais chomhad éagsúla go háirithe. bhíonn Uaschóipeáilí WP ag faire na n-earráidí a chothaítar dá ndeascaibh agus ní dhéanann sé aon iarracht chun iad cheartú. Tugann 40 charachtar neart saoirse don úsáideoir chun a chuid comhad a ainmniú go soiléar. Níor chóir an figiúr so mhéadú gan chúis mhaith.

Riachtanais córais

Taobh an fhreastalaí

Do forbraíodh agus do tastáileadh Uaschóipeáilí WP sa tímpeallacht fhreastalaí seo leanas:

Do tastáileadh é sa tímpeallacht fhreastalaí seo leis:

Níor tastáileadh fós é in aon tímpeallacht fhreastalaí eile agus níor deineadh cúram de comhoiriúnacht shiarghabhálach. Is dócha go n-oibreóidh sé go sáisiúil ar aon charn LAMP áfaigh, ach é bheith cuíosach cothrom le dáta.

NB: Do ceapadh leagan 1.0 d'Uaschóipeáilí WP le bheith in oiriúint do struchtúr réamhshocaraithe comhad agus comhadlann WordPress. Is féidir nách n-noibreodh sé i gceart, nú in ao' chor, dá suiteáilfí é in ásca WordPress ná cloídh leis an struchtúr so.

Taobh an chliaint

Tá tástáil bhunúsach agam déanta ar Uaschóipeáilí WP ins na tímpeallachtí cliaint seo leanas:

Níor tastáileadh fós é in aon tímpeallacht chliaint eile.

Tástail Uaschóipeáilí WP

Do tástáileadh agus do deimhníodh cumas Uaschóipeáilí WP chun deighleáil leis na nithe seo leanas:

Uaschóipeáil comhad

Scriosadh comhad

Cód Uaschóipeáilí WP

Tá cód PHP an bhreiseáin seo símplí agus glan a dhóthain ach má thá, tá fo-hiarsma nea'shlachtmhar dá fhorbairt ann i gcónaí. Tá sé in aigine agam iad so ' ghlanadh amach san aimsir.

Slándáil agus fíorú comhad

Baineann leathanach riaracháin Uaschóipeáilí WP úsáid as cosaint nonce nuair a sheolann sé iarratais uaschóipeála agus scriosta ar aghaidh go dtí na coda den mbreiseán a phróiseálann iad.

Níl ach beagán feidhme ann chun na gcomhad a chuirtar féna bhráid a fhíorú áfaigh, bíodh siad le n-uaschóipeáil nú le scriosadh. Scrúdaíonn sé a gcuid iar-mhíreanna, chun a dheimhniú gur saighseanna ceadaithe comhad iad, ach 'sé sin an méid. Níl sé pioc deocair eireaball spideoige ' chur ar chuach. Níor chuireas ag scrúdú saighseanna MIME é mar is léir ná fuil an cleachtas san puínn níos úsáidí ná fíorú iarmhíreanna.

Is dócha go bhfillfead ar an gceist seo arís nuair a bheidh leagan 2.0 agam á shíneadh amach. Idir an dá línn, is ar an úsáideoir WordPress athá an fhreagarthacht ins na comhad a uaschóipeáileann sé nú sí. Ba chóir go mbeadh an duine sin dícheallach, stuama is macánta agus ní foláir go mbeadh bunscil theiciniúil acu leis.

Ach ós rud é go gcaithfaidh an duine ' bheith logáltha isteach mar riarthóir WordPress chun Uaschóipeáilí WP a úsáid, do bheifí ag súil leis go bhfuil an mianach san ann nú inti ar ao' chuma!

Slándáil, dea-chleachtas agus Uaschóipeáilí WP

Mar le cothabháil láithreáin gréasáin agus WordPress, tá trí ról ann:

Riarthóirí córas
...go bhfuil freagarthacht orthu i dtaobh an fhreastalaí gréasáin a chuireann an láithreán WordPress ar fáil, agus go bhfuil smacht iomlán acu ar an bhfreastalaí sin.
Riarthóirí WordPress
...ná fuil aon fhreagarthacht orthu i dtaobh an fhreastalaí, is ná fuil aon údarás acu air ach an oiread, ach athá freagarthach ins an ásca / na hascaí WordPress ar a bhfuilid siad i gceannas.
Úsáideoirí WordPress nách riarthóirí iad
...ach go bhfuil ról níosa shóisirí acu ins an ásca WordPress, is gan baint ar bith acu le riaradh an ásca WordPress ná an fhreastalaí.

Bíonn an dá ról um WordPress ag an nduine céanna go minic gan dabht agus bíonn an trí ról go léir aige nú aici ar uairibh ach is idir na rólanna go ndéanann an plé seo leanas idirdhealú, seochas idir na daoine.

Cuireann Uaschóipeáilí WP srianta (na socaruithe inathraithe thuasluaite go háirithe) ar riarthóirí agus ar úsáideoirí WordPress i dtaobh an fheidhm is féidir leo a bhaint as. Ag an riarthóir córas amháin is cóir go mbeadh an t-údarás chun na srianta so do scaoileadh nú d'athrú.

Mar sin féin, is amhlaidh go gcuireann WordPress cóir eagarthóireachta ar fáil dá chuid riarthóirí agus leogann sí seo dhóibh cód bhreiseán ar nós Uaschóipeáilí WP a chlaochlú do réir a thola. Is forast an chóir seo úsáid chun na srianta seo a shárú agus is forast í úsáid, d'aona ghnó nú trí thímpist, chun dochair thromchúiseach a dhéanamh ar an ásca WordPress nú, b'fhéidir, ar an bhfreastalaí féinig.

Molthar don riarchóir córas nár léigh cheana í seal do chaitheamh ag scrúdú treoir wordpress.org mar le cruachan WordPress agus mar le heagarthóireacht ar comhaid WordPress a chosc go háirithe. Dá réir seo, molthar go tréan go gcuirfí an líne seo leanas leis an gcomhad wp-config.php sara suiteáilfí Uaschóipeáilí WP:


define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);